ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Készült: 2018. május

Dr. Garden Kertészeti, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságra
vonatkozó adatkezelésrõlADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
Fogalommeghatározások
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELÕ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1. Társaságunk IT szolgáltatója
2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
III. FEJEZET - SZERZÕDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerzõdõ partnerek adatainak kezelése – vevõk, szállítók nyilvántartása
2. Jogi személy ügyfelek, vevõk, szállítók természetes személy képviselõinek elérhetõségi adatai
3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján  
4. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
2. Kifizetõi adatkezelés
3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékû iratokra vonatkozó adatkezelés
4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
V. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VI. FEJEZET - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELÕTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELÕ INTÉZKEDÉSEI


BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) elõírja, hogy az  Adatkezelõ megfelelõ intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelõ elõsegíti az érintett jogainak a gyakorlását.  

Az érintett elõzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is elõírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a Társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.


FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez. A különleges adatok kezelésére adott hozzájárulást kivéve – nincs alakszerûséghez kötve, történhet kifejezett nyilatkozattal és ráutaló magatartással is, azonban a hozzájárulásnak minden esetben bizonyíthatónak kell lennie;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatcsoport: Adatok, (azaz tények, koncepciók vagy utasítások formalizált megjelenítése, rögzített jelsorozat, beszéd vagy technikai eszközökkel történõ közlés, értelmezés és feldolgozás számára. Jelen Szabályzatban írásban vagy elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg, számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök összefoglaló elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján;

adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövõbeli kezelésük korlátozása céljából;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

adatkör: Az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhetõ, illetve kezelendõ és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van. (Pl.: számlák, készpénz átutalási adatok);

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történõ kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetõségének végleges kizárását;

cookie (süti): a felhasználó böngészõjén keresztül annak winchesterére kerülõ információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelmûen azonosítja a felhasználót a következõ látogatás alkalmával;

direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítõ szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) elõmozdítása érdekében;

IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetõvé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fûzõdõ bizonyos személyes jellemzõk értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklõdéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzõk elemzésére vagy elõrejelzésére használják;

személyes adat-gazda: Egy adott szervezetnél vagy szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezetõ, franchise partnerek esetében a társaság vezetõje, aki felelõs a szervezete vagy szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelõ kezelésért (továbbiakban: adatgazda).

természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

tilalmi lista: azon érintettek, akik Szolgáltató - és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerzõ szerv erre irányuló elõzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történõ további kezelését;

üzletszerzési lista: a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklõdési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

gépi feldolgozás: a következõ mûveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai mûveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése es terjesztése.

A Dr. Garden Kertészeti, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4465 Rakamaz, Szent István út 2. B- ép. 1.) a továbbiakban, mint Szolgáltató és mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adattovábbítás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõek a www.drgarden.hu weboldalról.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat bármikor történõ megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben, a weboldalon való közzététellel értesíti az érintetteket, közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen adatvédelmi szabályzathoz kapcsolódóan, kérjük, írja (elektronikus levélcím: drgarden@t-online.hu) meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokat az érintettek ill. törvényes képviselõi hozzájárulásával, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján Szolgáltató kezeli, és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelõ szintû biztonságát garantálja.

Mindennek érdekében a Szolgáltatónál elkülönülnek és egymástól függetlenek a biztonsági, az adatvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciói.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetõség. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatok törlésre kerülnek.

Szolgáltató személyes adatot csak az érintett elõzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, az adat felvétele elõtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Szolgáltatónál adatkezelést végzõ alkalmazottak és Szolgáltató megbízásából az adatkezelésben résztvevõ, annak valamely mûveletét végzõ szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megõrizni. A személyes adatokat kezelõ és azokhoz hozzáférési lehetõséggel rendelkezõ személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy idõszerûtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelõs munkatársnál kezdeményezni.

Szolgáltató megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végzõ természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerzõdésben érvényesítendõk.

Szolgáltató meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggõ tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Szolgáltató és munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhetõ, megismerhetõ, megváltoztatható, megsemmisíthetõ.
A Dr. Garden Kertészeti, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét Szolgáltató látja el.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezõ.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt egyértelmûen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
az adatgyûjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyûjtés célja,
az adatkezelés idõtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetõségeinek ismertetése, valamint
ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH szám folyamatban

A tájékoztató módosításai a fenti címen történõ közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelõvel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 •     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 •     2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.);
 •     1998. évi XIX. törvény – a büntetõeljárásról (Be.);
 •     2000. évi C. törvény – a számvitelrõl (Számv. tv.);
 •     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (Eker. tv.);
 •     2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésrõl (Eht.);
 •     2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 •     2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (Grt.);
 •     2012. évi II. törvény – a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl (újSztv.).
 •     2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 •     AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÕ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelõ:
Cégnév: Dr. Garden Kft.
Székhely: 4465 Rakamaz, Szent István út 2. B. ép. 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-071268
Adószám: 11150886-2-15
Képviselõ: Ujhelyi Sándor
Telefonszám: +36 (30) 315-4292
Honlap: www.drgarden.hu
E-mail cím: drgarden@t-online.hu
(a továbbiakban: Társaság)

III. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett elõzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelõen a következõ tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerzõdésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett mûvelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következõ:
Cégnév: DBI Szoftver Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2 sz. 4. ép. 2. em.
Cégjegyzékszám: 09-09-018359
Adószám: 11742678-2-09
Képviselõ: Tóth László
Telefonszám: +36 (70) 616-7027
E-mail cím: toth.laszlo@honlapbirodalom.hu
Honlap: www.honlapbirodalom.hu

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerzõdéssel külsõ szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerzõdés vagy kifizetõi kapcsolatba levõ természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelõ adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következõ:
Cégnév: NBD-Consulting Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, Kassa utca 10/2
Cégjegyzékszám: 05-09-006900
Adószám: 11587345-2-05
Képviselõ: Nyíriné Bárdos Mária
Telefonszám: 06 (46) 563-221

3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltató:
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefonszám: 06 (1) 767-8200

IV. FEJEZET
SZERZÕDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1.  Szerzõdõ partnerek adatainak kezelése – vevõk, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerzõdés teljesítése jogcímén a szerzõdés megkötése, teljesítése, megszûnése, szerzõdési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevõként, szállítóként szerzõdött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, õstermelõi igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevõszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevõk, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerûnek minõsül akkor is, ha az adatkezelés a szerzõdés megkötését megelõzõen az érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének idõtartama: a szerzõdés megszûnését követõ 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerzõdés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerzõdésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történõ átadásáról tájékoztatni kell.

2.  Jogi személy ügyfelek, vevõk, szállítók természetes személy képviselõinek elérhetõségi adatai

(1) A kezelhetõ személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerzõdés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának idõtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselõi minõségének fennállását követõ 5 évig.

3.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján  

Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlokat, meglátogatott honlapunk nem helyez el a felhasználó számítógépén.

4.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerûsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minõsül hivatalosan benyújtott panasznak.  

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértõ  tartalom publikálása esetén a Társaság elõzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértõ adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel  semmilyen, a Facebook mûködésébõl adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer mûködésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23. §) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végzõ munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának idõtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben elõírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevõként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépõ természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. § és 202. §-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a alapján:  név, cím, a gazdasági mûveletet elrendelõ személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettõl függõen az ellenõr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevõ, az ellennyugtákon a befizetõ aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, õstermelõi igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának idõtartama a jogalapot adó jogviszony megszûnését követõ 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2.  Kifizetõi adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben elõírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelõleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülõk – adótörvényekben elõírt személyes adatait, akikkel kifizetõi (az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art. 7. § 31. kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50. §-a határozza meg, külön is kiemelve ebbõl:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az elõzõ nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fûznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40. §) és szakszervezeti (Szja 47. § (2) b./ pont) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának idõtartama a jogalapot adó jogviszony megszûnését követõ 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetõi) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékû iratokra vonatkozó adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékûnek minõsülõ iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékû része épségben és használható állapotban a jövõ nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történõ átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

4.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelõzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselõi, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát (Pmt. 7. §).

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetõje és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

(3) A személyes adatok tárolásának idõtartama: az üzleti kapcsolat megszûnésétõl, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétõl számított 8 év (Pmt. 56. § (2) bekezdés).

VI. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetõség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következõ fejezetben adjuk meg.

Elõzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggõ tényekrõl és információkról az adatkezelés megkezdését megelõzõen tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk) A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelõ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésrõl, törlésrõl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.
(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások
Az Adatkezelõre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban
(Rendelet 23. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrõl
Ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl.
(Rendelet 34. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezõ erejû döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrõl vagy annak eredményérõl.
(Rendelet 78. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelõ kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

VII. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Elõzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggõ tényekrõl és információkról  az adatkezelés megkezdését megelõzõen tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettõl gyûjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettõl gyûjtik, az adatkezelõ a személyes adatok megszerzésének idõpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következõ információk mindegyikét:
a) az adatkezelõnek és – ha van ilyen – az adatkezelõ képviselõjének a kiléte és elérhetõségei;
b) az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelõ vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelõ harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelõségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelõ és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetõségére való hivatkozás.
2.   Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelõ a személyes adatok megszerzésének idõpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következõ kiegészítõ információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának idõtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely idõpontban történõ visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerzõdéses kötelezettségen alapul vagy szerzõdés kötésének elõfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3.  Ha az adatkezelõ a személyes adatokon a gyûjtésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatnia kell az érintettet errõl az eltérõ célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítõ információról.
4.   Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
(Rendelet 13. cikk)

B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettõl szerezték meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettõl szerezték meg, az adatkezelõ az érintett rendelkezésére bocsátja a következõ információkat:
a) az adatkezelõnek és – ha van ilyen – az adatkezelõ képviselõjének a kiléte és elérhetõségei;
b) az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelõ valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelõségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelõ és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetõségükre való hivatkozás.
2.   Az  1. pontban említett információk mellett az adatkezelõ az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következõ kiegészítõ információkat:
a) a személyes adatok tárolásának idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelõ vagy harmadik fél jogos érdekeirõl;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely idõpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhetõ forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3.    Az adatkezelõ az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétõl számított észszerû határidõn, de legkésõbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésõbb a személyes adatok elsõ alkalommal való közlésekor.
4.  Ha az adatkezelõ a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatnia kell az érintettet errõl az eltérõ célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítõ információról.
5.  Az  1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényelne, különösen a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínûsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelõnek megfelelõ intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetõvé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten elõírja az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelõ intézkedésekrõl rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban elõírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettõl gyûjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetõ információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történõ továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelõ garanciákról.

3. Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyûjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az elõbbi  1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ Adatkezelõket, hogy az érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.  Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését elõíró, az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelõen a népegészségügy területét érintõ közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínûsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2.  Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

3.  Az Adatkezelõ az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerzõdésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2.  Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.
4.   Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésõbb az érintettel való elsõ kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelmûen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5.  Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtõl eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot mûszaki elõírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekû okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelõ közötti szerzõdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelõre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetõvé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelõ intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelõ köteles megfelelõ intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelõ részérõl emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4.  A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet  9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelõ intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

1. Az Adatkezelõre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévõ rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvetõ jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bûncselekmények megelõzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetõjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegetõ veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelõzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekû célkitûzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelõzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenõrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelõ meghatározására vagy az Adatkezelõk kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás idõtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintõ kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrõl

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl.

2.  Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetõen ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következõ feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelõ megfelelõ technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelõ az adatvédelmi incidenst követõen olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínûsíthetõen nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erõfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelõ még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrõl, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrõl és annak eredményérõl, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezõ erejû döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrõl vagy annak eredményérõl.
3.  A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága elõtt kell megindítani.

4.   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület elõzõleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1.  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelõ kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelõ vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága elõtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága elõtt is, kivéve, ha az adatkezelõ vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELÕTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELÕ INTÉZKEDÉSEI

1. Az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekrõl.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelõ a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó, az Adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000,-Ft összegû díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.
A kérelem egyértelmûen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelõt terheli.

6. Ha az Adatkezelõnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerõsítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Rakamaz, 2018. május 15.

Ujhelyi Sándor
ügyvezetõ
Dr. Garden Kft.